Odborné skúšky, prehliadky, montáž a servis VTZ, vykonávanie úradných skúšok

vtz
Všetky zariadenia ktoré sú umiestnené vo vašej spoločnosti sa delia podľa platných predpisov o vyhradených technických zariadeniach (ďalej len VTZ) teda podľa Vyhlášky MPSVaR 508/2009Z.z. §9 ako aj platného zákona 124/2006 a musia sa na nich vykonávať potrebné Odborné prehliadky, skúšky ktoré následne môže kontrolovať Inšpektorát práce a iné orgány. Periodicita odborných prehliadok a skúšok záleží od druhu zariadenia ale všeobecné raz za 12 mesiacov ak výrobca neurčuje inak.
Kontrola prevádzkovým technikom minimálne 4x ročne.

Vykonávame kompletné služby na všetky VTZ

  • zdvíhacie (rôzne žeriavy, brány, autozdviháky , pracovné plošiny, zadné čela, hydraulické ruky , nizko-vysokozdvižné vozíky a iné)
  • tlakové (rôzne nádoby, ohrievače vody, kotle, manometre a iné)
  • elektrické (stroje, káble, elektroinštalácia, bleskozvody)
  • plynové (zásobníky, potrubia, kotle, ohrievače vody)

Oceľovej konštrukcie – regály

Technické kontroly motorových vozíkov