Osobné ochranné pracovné pomôcky- výroba a predaj

Podľa platných právnych predpisov hlavne Zákona č. 124/2006 o bezpečnosti pri práci je podmienkou zamestnávateľa poskytovať zamestnancom vhodné OOPP na pridelenú prácu. V prípade nešťastného pracovného úrazu sa ako prvé zisťuje, či boli pridelené a vhodné použité osobné ochranné pracovné pomôcky na danú prácu. Nedostatok zamestnávateľa alebo zamestnanca. Distribujeme rôzné druhý kvalitných ochranných pracovných odevov […]

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

V zmysle platných právnych predpisov hlavne Zákona č. 124/2006 o bezpečnosti pri práci. Dodržiavanie povinnosti vykonáva Inšpektorát práce či už periodicky alebo námatkovo. Základné školenie zamestnancov o BOZP sa vykonáva minimálne 1×24 mesiacov ak nie je vo vnútorných smerniciach uvedené inak. Vykonávame odbornú poradenskú činnosť pre zákazníkov či už zmluvných alebo nezmluvných Spracovanie a vedenie […]

Školenia

základné, opakované a aktualizačná odborná príprava všeobecnej bezpečnosti, práce vo výškach, vedenie referenčných vozidiel,… pre obsluhy: zdvíhacích zariadení (napr pracovné plošiny) tlakových zariadení (kompresory) plynových zariadení (kotle a kotolne ) Školenie obsluhy motorových vozíkov Vykonávame školenia na všetky triedy a druhý motorových vozíkov Triedy: I elektrické vozíky II vozíky so spaľovaním motorom (benzín, nafta, LPG) […]

Kontrola a skúšky požiarno – technických zariadení

Zabezpečíme Vám plnenie povinnosti vyplývajúcich zo zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi a iných legislatívnych predpisov súvisiacich s prevádzkovaním požiarno-technických zariadení. Dodržiavanie povinnosti vykonáva Štátny požiarny dozor. Kontroly podľa Zákona č. 314/2001 Z. z. vykonávajú revízie raz za 12mesiacov, tlakové skúšky raz za 5 rokov- záleži od výrobcu. KONTROLY , SERVIS A PREDAJ […]

Ochrana pred požiarmi

Komplexné služby z hľadiska ochrany pred požiarmi teda všetky povinnosti, ktoré vyplývajú zamestnávateľom a majiteľom objektov v zmysle platných legislatívnych predpisov. Hlavne podľa zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi. Dodržiavanie povinnosti vykonáva Štátny požiarny dozor. Základne školenie zamestnancov z OPP raz za 24mesiacov minimálne ak to nie je určené vo vnútorných smerniciach inak. […]

Odborné skúšky, prehliadky, montáž a servis VTZ, vykonávanie úradných skúšok

Všetky zariadenia ktoré sú umiestnené vo vašej spoločnosti sa delia podľa platných predpisov o vyhradených technických zariadeniach (ďalej len VTZ) teda podľa Vyhlášky MPSVaR 508/2009Z.z. §9 ako aj platného zákona 124/2006 a musia sa na nich vykonávať potrebné Odborné prehliadky, skúšky ktoré následne môže kontrolovať Inšpektorát práce a iné orgány. Periodicita odborných prehliadok a skúšok […]